sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj

© 2024 Stingray Studio

Veda a technika

Inovácia poznatkov k prosperite – budovanie a posilňovanie medzisektorovej participácie s dôrazom na rozvoj potenciálu mládeže menej rozvinutých regiónov v oblasti vedy a techniky

Podľa hodnotenia Európskej komisie je systém vzdelávania na Slovensku nedostatočne nastavený na zvyšovanie hospodárskeho potenciálu krajiny. Na vysokých školách klesajú počty študentov, pričom vysoké školy ponúkajú viac miest, ako je uchádzačov. Výrazný pokles absolventov stredných škôl hlásiacich sa na vysoké školy v posledných rokoch zaznamenali študijné odbory zamerané na prírodné a technické vedy.

Na základe štatistických údajov prijímacieho konania, ktoré zostavilo Centrum vedecko-technických informácií SR v akademickom roku 2016/2017 bolo prihlásených spolu 9 964 uchádzačov na technické vedy a 3 340 na prírodné vedy. Na porovnanie, v akademickom roku 2008/2009 bolo prihlásených spolu 20 271 uchádzačov na technické vedy a 7 065 na prírodné vedy. V akademickom roku 2016/2017 tvorili prihlásení uchádzači na prírodné a technické vedy spolu 24% z uchádzačov na za všetky skupiny študijných odborov. Najväčší záujem bol o spoločenské vedy, na ktoré sa hlásilo až 51% uchádzačov. Dôvodom klesajúceho počtu uchádzačov o prírodne a technické smery je aj fakt, že mnohí uchádzači o vysokoškolské štúdium ešte nemajú jasnú predstavu o budúcom zamestnaní a technické a prírodné smery sú vnímane vo veľa prípadoch ako „ťažké“ a menej lukratívne z pohľadu budúceho uplatnenia sa.

Na druhej strane tu máme zamestnávateľov, ktorí už dlhodobo bijú na poplach a upozorňujú na nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a absolventov prírodovedných a technických škôl. Je preto potrebné zvýšiť prestíž a atraktivitu týchto povolaní – formou neformálneho vzdelávania a formou medzisektorovej spolupráce.

Projekt sa zameriava na zefektívnenie podmienok a inováciu systematickej práce s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania, výskumu a vývoja v oblasti vedy a techniky. V rámci toho sa naši zamestnanci spolu s kolegami z AMAVET snažia o nadviazanie a vytváranie efektívnych partnerstiev so samosprávnymi krajmi a aktérmi pracujúcimi s mládežou (vrátane zamestnávateľov pri duálnom vzdelávaní) a pevnejšie tak prepájať prax s teóriou.

Druhou kľúčovou aktivitou je podpora verejných diskusií a záujmu o odliv mozgov z oblasti prírodných vied a techniky, na čom naši experti intenzívne pracujú s verejnou a štátnou správou so snahou prísť s takými politikami, ktoré by znamenali obrat tohto narastajúceho trendu.

Samostatným pilierom je reálna práca s mládežou a stimulovanie jej záujmu o vedu a techniku a podnecovanie rozhodnutí mladých ľudí zaujímať sa o odbory spojené s prírodnými vedami a to najmä na báze praktického prepájania praxe (firiem) s teóriou (školami).

Projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.