sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj

© 2024 Stingray Studio

Moderné vzdelávanie

Moderné vzdelávanie ako perspektíva mladých na uplatnenie v 21. storočí

Primárny vzdelávací projekt nášho združenia zameraný na mladých dospelých ľudí najmä od 16 do 25 rokov s cieľom zvýšiť ich kvalifikáciu a previesť ich procesom sebazdokonaľovania a sebapoznania na ceste k úspechu.

Vďaka premysleným kurzom zameraným na budovanie gramotností a tzv. „soft skills“ sa účastníkom kurzov pestujú vedomosti, praktické zručnosti a kompetencie v oblasti financií, podnikateľských zručností, argumentačných schopností a kritické myslenie, ale aj právne povedomie či vôľa prekonávania samého seba a vedenia tímu. Absolvovaním rôznorodých kurzov sa tak zlepšuje aj ich uplatniteľnosť na trhu práce.

Zatiaľ čo vzdelanostná úroveň mladých ľudí z roka na rok rastie, formálny proces vzdelávania nedokáže efektívne a pružne reagovať na meniace sa potreby trhu práce. Formálne, neformálne aj informálne vzdelávanie sú komplexným nástrojom na získavanie potrebnej kvalifikácie a rozvoj kompetencií mladých ľudí. Celoživotné vzdelávanie formou neformálneho učenia efektívne dopĺňa a často krát i nahrádza vzdelávanie na školách a účinne eliminuje jeho nedostatky.

Hlavná aktivita projektu sa venuje podpore a vzdelávaniu gramotností (finančná, daňová, účtovnícka, právna) ale aj praktickým témam ako začať podnikať, na čo si dať pozor v pracovnoprávnych vzťahoch, ako nezablúdiť v systéme verejnej správy a jej elektronizácie či praktické zvládnutie molocha transparentnosti výdavkov – verejné obstarávanie. Táto je vhodne doplnená budovaním jemných zručností ako leadership, kritické myslenie, sebaprezentácie, diplomatický protokol a spoločenská etiketa, ako správne „pohovorovať“.

Snažíme sa k úspechu viesť všetky mladé mysle. Preto sme do lektorského zboru priviedli aj umelcov. Kolegovia z odevnej značky Andrey.fashion organizujú sústredenia zamerané na výučbu šitia, dekompozície a recyklácie oblečenia či jeho ďalšieho zúžitkovania.

Výhodou je, že vďaka financovaniu z fondov EÚ, časť nákladov pre účastníkov našich vzdelávacích aktivít vieme pokryť, a teda kurzy nie sú len deti z lepšie situovaných rodín, ale naopak, snažíme sa venovať aj žiakom a študentom, ktorí by si za normálnych okolností vzdelávanie nad rámec bežnej školskej výučby dovoliť nemohli.

Lektori dbajú na interdisiciplinárnosť a interaktivitu tém. Napokon, aj oni sami vyšli z rôznych prostredí a preferujú rôzne formy vzdelávania. Od vysokopostavených akademikov v oblasti spoločenských vied, cez litigátorov a skúsených rečníkov z debatných kruhov až po umelcov či prírodovedne a technicky naladených empirikov, celý lektorský zbor si uvedomuje nutnosť a potrebu celoživotného vzdelávania a konštantnej práci na sebe samom.

Projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje